Zespół Szkół w Starym Ochędzynie
 
 
Strona Główna
Aktualności
Pracownicy
Dokumenty
2016/2017
Samorząd Uczniowski
Realizowane programy
Galeria
Dla Rodziców
Kontakt
 

 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

                   W STARYM  OCHĘDZYNIE

 SPIS TREŚCI:

 I.      Podstawa prawna Szkolnego Programu Wychowawczego.

II.      Wartości wychowawcze.

III.      Priorytety szkoły.
IV.      Założenia programu.
V.      Cele wychowawcze szkoły.
VI.      Cele szczegółowe. Zadania i formy realizacji.

VII. Ewaluacja 

I.  PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

 Podstawę prawną Szkolnego Programu Wychowawczego stanowią

następujące dokumenty:

 • Konstytucja RP art.48 ust. 1, art. 53 ust 3, art. 72 ust 1
 • Ustawa o Systemie Oświaty art. 1, 4, 5, 22, 33, 34a, 40
 • Karta Nauczyciela art. 6
 • Podstawa Programowa – Rozporządzenie MENiS z dn. 26.02.2002r.

 

II. WARTOŚCI WYCHOWAWCZE:

 •  poszanowanie wartości i godności ludzkiej;
 • aktywne działania na rzecz klasy, szkoły;
 • uczciwość, szczerość
 • prawdomówność;
 • sprawiedliwość;
 • szacunek do języka, kultury historii i tradycji narodowej;
 • wrażliwość na piękno przyrody ojczystej;
 • ogólnoludzkie normy i wartości religijne;
 • doskonalenie własnej osoby;
 • kierowanie się własnym sumieniem;
 • pomoc potrzebującym;
 • umiejętność współżycia w rodzinie i społeczności;
 • inicjatywa;
 • rzetelność i odpowiedzialność;
 • zdrowy styl życia;
 • wykształcenie i nauka.

 

III. PRIORYTETY SZKOŁY

Szkoła organizuje proces rozwoju ucznia ukierunkowany na jego sukces.

Atmosfera szkoły sprzyja efektywnej pracy.

Realizacje zadań szkoły zapewniają kwalifikacje i umiejętności

kadry pedagogicznej.

Szkoła integruje się ze środowiskiem lokalnym i promuje swoją

działalność w tym środowisku.

Szkoła uczy odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania

dla polskiego dziedzictwa kulturowego.

IV. ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej w Ochędzynie jest

dokumentem pozwalającym scalać oddziaływania wychowawcze

szkoły i środowiska uczniów. Stanowi wytyczne do pracy

wychowawczej skierowane do Dyrekcji Szkoły,

Pedagoga Szkolnego, wychowawców klas, nauczycieli przedmiotów,

Samorządu Uczniowskiego, pracowników administracyjnych szkoły

oraz organizacji i instytucji wspomagających pracę szkoły,

przy współudziale rodziców i z uwzględnieniem ich oczekiwań

dydaktyczno – wychowawczych.

Realizacja założeń programowych wpłynie na spójność

i wielokierunkowość oddziaływań wychowawczych skierowanych

do uczniów szkoły.

V. CELE WYCHOWAWCZE SZKOŁY (CELE GŁÓWNE):

1. Wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego

osobowości (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym,

estetycznym, moralnym, duchowym).

2. Przygotowanie do życia i aktywnego udziału w grupie i w społeczeństwie.

3. Zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych                                                                                                                    

do uzyskania świadectwa  ukończenia szkoły podstawowej.

VI. CELE, ZADANIA I FORMY REALIZACJI

 

Cel główny

Cele szczegółowe

Zadania

Formy realizacji

 

Wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości

(w wymiarze intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym).

 

 • przygotowanie uczniów do wyzwań współczesnego świata poprzez aktywność intelektualną, edukację multimedialną, naukę języków obcych i zachowań prospołecznych.
 • umożliwienie rozwoju własnych uzdolnień                  i zainteresowań.
 • dostrzeganie           w każdym uczniu ukrytych możliwości oraz zdolności           i rozwijanie ich, aby uczeń był kreatywny i miał świadomość większej wartości swoich działań twórczych                  i oddziaływań wychowawczych.
 • kultywowanie tradycji europejskich, narodowych, religijnych, rodzinnych.

 

 • rozwijanie             u uczniów dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra        i piękna w świecie
 • kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych     i rozumienia ich poglądów
 • opieka wychowawcza nad psychofizycznym rozwojem dziecka
 • stwarzanie warunków do rozwoju dziecka zdolnego
 • wyrównywanie szans edukacyjnych
 • pomoc                  w odkrywaniu własnych możliwości predyspozycji, talentów i ich twórczym wykorzystaniu
 • kształtowanie umiejętności korzystania ze źródeł informacji

 

 • organizowanie konkursów przedmiotowych    i artystycznych
 • indywidualna praca z uczniem zdolnym, uwzględnienie     w programach dydaktyczno –wychowawczych klas programów wyzwalających aktywność twórczą uczniów
 • indywidualna praca z uczniem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
 • organizowanie różnorodnych wydarzeń (spotkań, uroczystości, inscenizacji, wycieczek) wyzwalających przeżycia związane              z obchodzeniem świąt państwowych oraz ważnych dla kraju rocznic
 • prezentacja osiągnięć uczniów (wystawy prac dzieci)
 • udział                  w projektach edukacyjnych wyrównujących szanse uczniów
 • współpraca           z rodzicami
 • zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, wyrównawcze, logopedyczne, rewalidacyjne, terapeutyczne
 • gimnastyka korekcyjna
 • koła zainteresowań

 

Przygotowanie do życia i aktywnego udziału w grupie           i w społeczeństwie.

 

 • kształtowanie postaw moralnych, obywatelskich           i patriotycznych       w oparciu o normy etyczne i przyjęty system wartości.
 • przygotowanie do właściwego pełnienia ról społecznych.
 • kształtowanie odpowiednich postaw moralnych i tolerancji wobec zachowań innych ludzi.
 • tworzenie życzliwej, serdecznej                i rodzinnej atmosfery w szkole wzajemnego szacunku, tolerancji, pozytywnej samooceny uczniów, nauczycieli                i pracowników szkoły.
 • kształtowanie osobowości uczniów poprzez wskazywanie właściwych postaw wobec siebie i innych ludzi oraz umiejętności analizowania różnorodnych zachowań.
 • przygotowanie uczniów do życia  w świecie poprzez ukazywanie różnych aspektów życia społecznego wraz z jego zagrożeniami.
 • integrowanie zespołów klasowych poprzez samorządność
 • włączenie całej społeczności szkolnej do współdecydowania  o sprawach szkoły
 • kształtowanie umiejętności przeciwstawiania się wpływom kolegów ze środowisk zdemoralizowanych
 • kształtowanie właściwych postaw rodziców wobec dzieci
 • zadbanie o poprawę sytuacji materialnej uczniów z rodzin patologicznych niewydolnych wychowawczo          i zaniedbanych

 

 • przygotowanie wychowanków do rozumienia zasad partnerstwa między uczniami, nauczycielami, rodzicami                i społeczności lokalną
 • umacnianie więzi   z regionem
 • stwarzanie warunków do integralnego traktowania siebie świata i innych ludzi
 • wdrażanie do rozumienia pojęć: tolerancja, prawo, obowiązek, godność i duma narodowa
 • uczenie pozytywnego nastawienia wobec niepełnosprawnych
 • pomoc                  w określaniu           i nazywaniu uczuć, stanów psychicznych          i radzeniu sobie ze stresem
 • wdrażanie postaw asertywnych
 • kształtowanie właściwych postaw wobec współczesnych zagrożeń świata
 • zapoznanie uczniów z historią regionu, najważniejszymi wydarzeniami         i postaciami dziejów Polski, Europy i świata
 • kształtowanie postaw patriotycznych
 • kształtowanie umiejętności oceny własnych zachowań, rozróżnienia dobra od zła oraz wykazania się odwagą cywilną      i gotowością do ponoszenia konsekwencji popełnionych błędów
 • działalność Samorządu Uczniowskiego         i samorządów klasowych
 • zajęcia w ramach wychowania do życia w rodzinie
 • zajęcia otwarte prowadzone przez nauczycieli
 • zebrania                 z rodzicami
 • konsultacje indywidualne
 • organizacja pomocy koleżeńskiej
 • wycieczki klasowe
 • udział w imprezach okolicznościowych   i apelach szkolnych
 • udział w akcjach humanitarnych
 • udział w akcjach społecznych,            i projektach edukacyjnych
 • organizacja i udział w imprezach sportowych
 • redagowanie gazetki szkolnej

 

Zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa szkoły podstawowej.

 

 • kształtowanie umiejętności przyswajania wiedzy, wypowiadania się
 • rozwijanie umiejętności przezwyciężania lenistwa myślowego
 • pogłębianie              i poszerzanie wiadomości uczniów poprzez poznawanie nowych technik uczenia się
 • rozwijanie zainteresowań         i uzdolnień    uczniów
 • zainspirowanie odpowiednich procesów reedukacji, czyli oduczania się negatywnych            i antyspołecznych zachowań
 • kształtowanie umiejętności dokonania analizy syntezy i selekcji

 

 • tworzenie zdrowego               i bezpiecznego środowiska szkolnego
 • uświadomienie uczniom życiowej użyteczności poszczególnych przedmiotów i całej edukacji na danym etapie.
 • stwarzanie możliwości eksponowania swojej wiedzy, zdolności, umiejętności           i zainteresowań
 • stosowanie technologii informacyjnej na zajęciach szkolnych i w pracy pozalekcyjnej
 • kształtowanie postaw ekologicznych, prozdrowotnych     i patriotycznych
 • realizowanie zadań z zakresu wychowania komunikacyjnego
 • stwarzanie sytuacji wychowawczych umożliwiających stosowanie postaw asertywnych
 • wdrażanie zasad savoir – vivre
 • umożliwienie uczniom nauki języków obcych
 • doprowadzenie do uzyskania przez uczniów takich kompetencji, które jako absolwentowi będą niezbędne do osiągania sukcesu w gimnazjum

 

 • konkursy przedmiotowe, artystyczne             i olimpiady
 • indywidualizacja pracy szkolnej         i domowej
 • zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne, zespoły korekcyjno – kompensacyjne, zespoły wyrównawcze         i gimnastyka korekcyjna
 • zajęcia multimedialne       w klasach I – VI
 • zajęcia pozalekcyjne         w ramach kół zainteresowań
 • udział w projektach międzynarodowych, społecznych            i edukacyjnych
 • korzystanie            z Internetu
 • akcje ekologiczne, konkursy, zawody sportowe
 • ścieżka prozdrowotna
 • spotkania               z pielęgniarką szkolną
 • programy profilaktyczne
 • spotkania               z policjantem, strażakiem i innymi ciekawymi ludźmi (pogadanki, filmy, przedstawienia)
 • szkolenie na kartę rowerową
 • imprezy klasowe, szkolne                   i środowiskowe

 


VII. EWALUACJA PROGRAMU

Program wychowawczy poddawany jest ustawicznej ewaluacji

i weryfikowany według potrzeb – ma charakter otwarty.

Ewaluacja programu dokonywana jest  raz w roku (na zakończenie

roku szkolnego)

 FORMY EWALUACJI:

- obserwacja (wychowawcy klas)

- ankiety dla uczniów

- ankiety dla rodziców

- wywiad (Dyrektor Szkoły, Rada Rodziców)

- rozmowy z uczniami

- rozmowy z rodzicami

- analiza dokumentów

- obserwacja i ocena zachowań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
   
  Copyright (c)2011 zsochedzyn.ehost.pl